Pobierz nasz darmowy program - zwycięzcę wielu testów.

Warunki Realizacji Zleceń

Wszystkie zlecenia są realizowane tylko w oparciu o WRZ.
Złożenie zlecenia oznacza zgodę na warunki zawarte w WRZ.

CEWE Stiftung & Co. KGaA

  • Regulaminy oraz Warunki Realizacji Zleceń

Regulaminy

Regulamin promocji - voucher 50 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

Warunki realizacji zleceń

Prawa autorskie

Wykonawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdany jest wyłącznie na oświadczenia Klientów. Wykonawca przyjmuje, że wszystkie przesłane materiały zdjęciowe posiadają prawa autorskie Klienta. Jeżeli na skutek odpowiedniej informacji ze strony Klienta, wykonane przez Wykonawcę zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, odpowiedzialność za to ponosi sam Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do zwolnienia Wykonawcy od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

Termin wykonywania usług

Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, określonym w procedurze składania zamówienia dostępnej na stronie internetowej www.cewe-fotoksiazka.pl.

Materiały reklamowe

Po zakończeniu współpracy materiały, które były wykonane na życzenie klienta zostaną dostarczone i rozliczone.

Reklamacje

Mogą być uwzględnione jedynie wtedy, jeśli zostaną one zgłoszone w ciągu 2 miesięcy (przy wadach widocznych). Ustawowy termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 24 miesięcy. Reklamowane produkty, należy dostarczyć do salonu wraz z kopią dowodu sprzedaży (paragonem) oraz nośnikiem cyfrowym zawierającym niezbędne pliki, w kopercie źródłowej lub przesłać w opakowaniu źródłowym wraz ze specyfikacją sprzedaży na adres nadawcy, na koszt własny. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki. Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów Wykonawca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym wyświetlaczem – zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści udzielonego Wykonawcy zlecenia nie podlegają reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji, o ile usługa została opłacona, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej, bezpłatnej usługi zastępczej. Jeżeli usługa zastępcza nie będzie w stanie usunąć reklamowanej wady, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.

Zwroty

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności Spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.

Odpowiedzialność

Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przestrzegania WRZ. Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się jedynie do wypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę naruszenia zasad WRZ przez rażące niedbalstwo. Wysokość odszkodowania nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć kosztów związanych z przesłaniem zamówienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osprzęt związany z przesłaniem zamówienia, niezależny od Wykonawcy.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zrealizowanego zlecenia pod wskazany adres, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej usługi zastępczej na podstawie ponownie przesłanych danych przez Klienta. Innych odszkodowań nie udzielamy. Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych

Ochrona danych naszych klientów ma dla CEWE najwyższy priorytet. Dlatego przestrzegamy wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.

Ceny i płatności

Zgodnie z aktualną listą cenową.

Inne

Z uwagi na fakt, że realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a także zważywszy, że jest to świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną. Zakazuje się Klientom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Ważność

Z dniem opublikowania tego regulaminu, wszystkie poprzednie tracą ważność.


CEWE Stiftung & Co. KGaA